tel. 81 463 60 65 | kom. 537 81 11 00 | Lublin ul.Gliniana 24 | Pon-Pt: 9.00-17.00 biuro@lapto.eu

Regulamin

Regulamin serwisu Centrum Serwisowe Elektroniki Lublin ul. Gliniana 24
1. Każdy klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt do naprawy, dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin. Jest to zarazem umowa na której podstawie jest świadczona usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki z tego tytułu. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowanie przez obie strony. Klient zostawiając sprzęt w serwisie Centrum Serwisowe Elektroniki ul. Gliniana 24 i odbierając formularz przyjęcia sprzętu do serwisu, dobrowolnie akceptuje regulamin serwisu.

2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 Dz.U. Nr 02.101.926

Regulamin
1. Definicje
2. Zgłoszenie serwisowe
3. Wysyłka sprzętu
4. Odbiór sprzętu
5. Realizacja usługi
6. Gwarancja
7. Odpowiedzialność klienta
8. Ceny i dodatkowe opłaty
1. Definicje
1. SERWIS – Centrum Serwisowe Elektroniki, ul. Gliniana 24 20-616 Lublin.
2. KLIENT – osoba lub firma, która zgłosiła sprzęt do wyceny, diagnozy lub naprawy.
3. FORMULARZ PRZYJĘCIA – dokument potwierdzający powierzenie sprzętu do serwisu. Dokument zawiera informacje niezbędne do identyfikacji sprzętu ( producent, typ, model, numer seryjny) opis stanu technicznego oraz usterki.
4. SPEDYTOR – firma kurierska, z którą serwis ma podpisaną stałą aktualną umowę współpracy.
5. KURIER – pracownik spedytora lub osoba występująca w jego imieniu.
2. Zgłoszenie serwisowe
1. Warunkiem rozpoczęcia naprawy lub usługi serwisowej jest złożenie przez Klienta zgłoszenia serwisowego, które może dokonać:
 osobiście w serwisie wypełniając formularz przyjęcia i przynosząc sprzęt
 wysyłając sprzęt oraz formularz przyjęcia ( druk do pobrania na stronie internetowej serwisu www.lapto.eu)
 wysyłając sprzęt po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym warunków
2. Serwis wydaje klientowi formularz przyjęcia, który jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru oddanego sprzętu. Klient zostawiając sprzęt w serwisie Centrum Serwisowe Elektroniki ul. Gliniana 24 i odbierając formularz przyjęcia sprzętu do serwisu, dobrowolnie akceptuje regulamin serwisu.
3. Wysyłka sprzętu
1. Sprzęt należy wysyłać na adres serwisu po wcześniejszym zgłoszeniu.
2. Ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do serwisu ponosi klient. By uniknąć przykrych sytuacji uszkodzenia sprzętu należy odpowiednio zapakować i zabezpieczyć sprzęt.
3. W przypadku otrzymania przez serwis przesyłki niewłaściwie zabezpieczonej lub niemożliwej do odesłania ze względu na możliwość uszkodzenia sprzętu, serwis doliczy koszty nowego opakowania w wysokości 20 zł brutto, które poniesie klient.
4. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem spedytora od i do klienta są ubezpieczone do kwoty 5000 zł. W przypadku gdy wartość sprzętu przewyższa tę kwotę klient powinien powiadomić o tym kuriera oraz serwis.
4. Obiór sprzętu
1. Sprzęt można odebrać osobiście w serwisie po okazaniu formularza przyjęcia.
2. Wysyłamy sprzęt do klienta na adres podany w zgłoszeniu serwisowym – koszt standardowy 20zł przesyłka kurierska pobraniowa.
3. W przypadku podejrzenia naruszenia przesyłki, lub uszkodzenia przesyłanego sprzętu w czasie transportu, sugerujemy zastosowanie się do następującej procedury:
Po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić stan opakowania w obecności kuriera. Każda przesyłka powinna być oklejona na zewnątrz taśmą zabezpieczającą. Jeżeli tak nie jest, oznacza to, że przesyłka była otwierana przez osoby nieuprawnione. W takim wypadku należy sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera. Po zauważeniu jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania należy rozpakować przesyłkę w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości wspólnie sporządzić stosowny protokół. Jeżeli uszkodzenie przesyłki zostało stwierdzone po odjeździe kuriera mimo braku śladów uszkodzenia opakowania, należy sporządzić protokół uszkodzenia zawierający:
 opis uszkodzenia,
 nr listu przewozowego,
 datę doręczenia,
 oczekiwania finansowe z tytułu poniesionych strat, które powinny być potwierdzone dokumentem zakupu sprzętu
4. W przypadku rezygnacji przez klienta z naprawy, serwis musi mieć czas na przygotowanie sprzętu do zwrotu klientowi ( złożenie sprzętu w całość lub oczekiwanie na zwrot przez podwykonawcę)
5. W przypadku rezygnacji przez klienta z naprawy, serwis może wydać sprzęt w stanie gorszym niż przyjął do naprawy lub niekompletnym, ma to zastosowanie tylko w wyjątkowych przypadkach np. przy wymianie ekranów dotykowych, które były dostarczone jako pęknięte ( w momencie demontażu takiego elementu ciężko uniknąć progresu usterki lub całkowitego uszkodzenia pękniętego elementu) urządzeń zalanych, urządzeń po upadku.
5. Realizacja usługi
1. Czas realizacji usługi przez serwis to czas poświęcony na diagnozę, czas skompletowania wszystkich części, czas poświęcony na właściwą naprawę oraz czas wykonania testów potwierdzających skuteczność naprawy.
2. W trakcie wykonywania usługi, serwis ma prawo do kontaktu z klientem celem renegocjacji ceny świadczonej usługi.
3. O terminie zakończenia naprawy, zmianie statusu zlecenia, kosztach przekraczających podany limit, klient zostanie poinformowany telefonicznie lub w inny zadeklarowany przez siebie sposób.
4. Serwis nie wydaje uszkodzonych części.
5. W przypadku zleceń o większej wartości, serwis ma prawo żądać zaliczki na poczet wykonywanej usługi.
6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte w sprzęcie objętym usługą, usterki działające w sposób progresywny lub usterki wynikające ze skutków działania innych nieprawidłowości w sprzęcie. (np. w przypadku urządzeń zalanych, urządzeń po upadku, urządzeń z uszkodzonym ekranem dotykowym itp.)
7. Jeżeli klient nie zgłosi się po odbiór sprzętu po upływie 20 dni roboczych od momentu zawiadomienia klienta o zakończeniu naprawy ani nie wskaże adresu do wysyłki, oznacza to, iż klient z własnej woli wyzbył się własności sprzętu jako rzeczy ruchomej poprzez jej porzucenie w rozumieniu art. 18 Kodeksu Cywilnego. Własność porzuconego sprzętu (niczyjej rzeczy ruchomej) na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego, nabywa przez jej objęcie samoistne serwis.
6. Gwarancja
1. Sprzęt należy dostarczyć do siedziby firmy we własnym zakresie wraz z wymagana kartą gwarancyjną.
2. Na wykonane naprawy i usługi serwis udziela standardowej gwarancji w okresie 3 miesięcy od daty dokonania świadczenia. Wyjątkiem są naprawy sprzętu dla których ustalono indywidualny czas trwania gwarancji.
3. Gwarancją objęte są wyłącznie elementy oraz czynności wyszczególnione w karcie naprawy oznaczone jako wykonane przez serwis. W szczególnych przypadkach lub za dodatkową opłatą serwis może udzielić gwarancji dłuższej niż 3 miesiące co będzie zaznaczone na karcie naprawy bądź dokumencie sprzedaży.
4. Gwarancja na wykonane czynności nie obejmuje przypadków, w których działanie wykonanej przez serwis czynności przestało być skuteczne z powodów uszkodzeń elementów i części nie objętych gwarancją serwisu lub jeśli działanie to przestało być poprawne na skutek pojawienia się wady innych elementów mających wpływ na poprawność działania wykonanego świadczenia serwisowego. Gwarancją nie są objęte usterki, które nie są związane z wykonanymi czynnościami.
5. Gwarancja na elementy nie obejmuje:
 uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych (złamania, zalania, itp.),
 uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym w karcie gwarancyjnej urządzenia,
 uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji towaru oraz nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego a w szczególności wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy,
 przypadków losowych uszkodzeń niezależnie od warunków eksploatacji (powódź, pożar, przepięcie),
 części, na których dokonano zatarcia lub zniszczenia numerów seryjnych serwisu,
 części, których naprawę podjęły osoby lub podmioty nie będące serwisem.
6. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności, które należą do normalnej obsługi eksploatacyjnej jak np. : zainstalowanie oprogramowania, konfiguracja, konserwacja, czyszczenie itp.
7. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu o ile są one zgodne z podanymi przez producenta oraz oprogramowania.
8. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych.
9. Serwis ma obowiązek ustosunkować się do roszczeń gwarancyjnych klienta w ciągu 21 dni roboczych od momentu dostarczenia sprzętu do serwisu, oraz naprawić usterkę w czasie najbliższym możliwym lub zwrócić pieniądze w przypadku braku możliwości naprawy.
10. Serwis, w celu zabezpieczenia sprzętu przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich stosuje zabezpieczenia naprawianego przez siebie sprzętu.
11. Naruszenie jakiejkolwiek z plomb zabezpieczających bądź innych zabezpieczeń będzie się wiązało z utratą udzielonej przez serwis gwarancji.
12. Gwarancja zostaje przedłużona o okres w trakcie, którego sprzęt przebywa w serwisie.
13. Zwrot jak i dostarczenie reklamowanego sprzętu odbywa się na koszt klienta.

7. Odpowiedzialność klienta

1. Klient poświadcza, że jest właścicielem powierzonego do serwisu sprzętu i nie rości sobie praw do niego żadna inna osoba trzecia.
2. Klient ponosi odpowiedzialności za używane i zainstalowane nielicencjonowane oprogramowanie oraz inne dane na dyskach stałych innych nośnikach magnetycznych, dyskach optycznych, CD, DVD czy pamięciach flash przekazanych ze sprzętem do naprawy.
3. Klient oświadcza, że zabezpieczył wszystkie dane i nie będzie rościł żadnych praw tytułem odszkodowań za ich utratę. Klient ma obowiązek zabezpieczyć dane we własnym zakresie.
4. Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy serwis nie ponosi odpowiedzialności.
5. Serwis zastrzega sobie zwrot nie naprawionego sprzętu klientowi z powodu braku oryginalnych części lub zamienników na rynku oraz innych niezależnych od serwisu czynników.
6. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu klientowi nie naprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Wynika to z tego iż część elementów, w tym uszkodzonych, jest obecnie wykonywana w technologii SMD i BGA a co za tym idzie regeneracja takiego układu nie zawsze przynosi pozytywny efekt, który można wyeliminować tylko poprzez wymianę elementu na inny sprawny, niestety nie zawsze osiągalny.
8. Ceny i dodatkowe opłaty
1. Oględziny sprzętu komputerowego dotyczyć będą wyłącznie usterki podanej przez klienta. Oględziny są płatne jedynie w przypadku nie podjęcia naprawy (rezygnacji lub niemożliwości naprawy) i kosztują 30 zł brutto. Opłata ta może wzrosnąć jeśli naprawa/uszkodzenia są bardziej złożone. W takim przypadku naliczana jest opłata za użyte części zgodnie z ich wartością (np. układy BGA). Opłata pobierana jest również w przypadku, gdy zgłoszony sprzęt okaże się sprawny (także odnośnie napraw gwarancyjnych).
2. Objawy usterki lub sama usterka która okaże się inna niż opisywał klient w momencie oddania do serwisu będzie wyceniona jako dodatkowa naprawa. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za usterki nie zgłoszone przez klienta, okoliczności nie zgłoszone (np. zalanie, upadek) nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i nieprawidłowości wynikające z tych usterek.
3. Naprawy i usługi serwisowe dokonywane przez serwis kalkulowane są w oparciu o ceny rynkowe, oraz cenę elementów i podzespołów wymienionych podczas naprawy. Minimalna cena usługi (nie zawierającej kosztu elementów i podzespołów) nie może być mniejsza od stawki jednej roboczogodziny bez względu na czas wykonywania świadczenia serwisowego.
4. Cena elementów i podzespołów określana jest na podstawie bieżących cen sprzedaży.
5. Na żądanie klienta serwis może dokonać naprawy w trybie usługi ekspresowej. Naprawy i usługi serwisowe w trybie ekspresowym podejmowane są poza kolejnością i wiążą się z dodatkową opłatą 30zł brutto.
6. W przypadku niewykonania naprawy lub usługi serwisowej w terminie Express – usługa traktowana jest jako standardowa i nie jest pobierana dodatkowa opłata.
7. Dla stałych klientów są przewidziane stosowne rabaty.
8. Koszt świadczenia usług serwisowych wg warunków niniejszego regulaminu jest ustalany każdorazowo indywidualnie według potrzeb Klienta.

Zadzwoń teraz!
Wyznacz trasę